035-528 83 77 tens@euroceptpharma.com

Privacy verklaring

Privacyverklaring Eurocept Xytron Medical

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Het doel van deze wet is om uw privacy te waarborgen en te beschermen tegen ongewenste en onrechtmatige inbreuk hierop.

Zo zorgt de AVG onder andere voor:

Versterking en uitbreiding van privacyrechten;

 • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
 • Uniforme bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Scope

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Eurocept Xytron Medical worden verwerkt.

Herkomst

Eurocept Xytron Medical ontvangt direct informatie van u wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van onze producten en diensten, ons belt of mailt of op een andere wijze informatie rechtstreeks aan ons geeft.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eurocept Xytron Medical verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij afhankelijk van uw opgave verwerken:

Persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over gelieerde websites van Eurocept
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere persoonsgegevens

 • Medische gegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dataprotection@eurocept.nl.

Beveiliging

Eurocept Xytron Medical neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via dataprotection@eurocept.nl.

Doeleinden van verwerking

Eurocept Xytron Medical verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– Het beantwoorden van uw vragen en/of opmerkingen over onze diensten en producten;

– Voor het aanbieden van onze dienstverlening op verzoek van u of uw zorgverlener;

– Voor het beheer van onze websites.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eurocept Xytron Medical maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eurocept Xytron Medical) tussen zit. 

Bewaartermijn

Eurocept Xytron Medical bewaart persoonsgegevens voor de duur nodig voor het verwezenlijken van de doeleinden, tenzij een langere bewaringstermijn door de wetgeving is vereist of toegestaan.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Eurocept Xytron Medical verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien binnen dit kader van de reeds vastgelegde dienstverleningsovereenkomst dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Eurocept Xytron Medical blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Eurocept Xytron Medical gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Recht op inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw reeds verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eurocept Xytron Medical en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dataprotection@euroceptpharma.com 

Mogelijkheid tot het stellen van vragen en/of het melden van klachten

Eurocept Xytron Medical wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Functionaris Gegevensbescherming. Dit kan per e-mail via dataprotection@euroceptpharma.com

 of per post naar Eurocept Xytron Medical, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Trapgans 5, 1244 RL, Ankeveen

Eurocept Xytron Medical wil u er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eurocept Xytron Medical neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via dataprotection@euroceptpharma.com.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van Eurocept Xytron Medical is te bereiken via dataprotection@euroceptpharma.com.

Eurocept Xytron Medical

Trapgans 5

1244RL Ankeveen

Versie 1.0

15 mei 2018